Privacy Statement

versie maart 2021


Binnen de Stichting Beheer Binnensportaccomodaties Beesel (hierna: Binnensport Beesel) wordt er gewerkt met persoonsgegevens. Binnensport Beesel streeft er naar om zorgvuldig om te gaan met de verkregen (persoons)gegevens. Hier hoort bij dat deze goed beveiligd worden. Binnensport Beesel houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Binnensport Beesel is verantwoordelijk voor de verwerking van de door jou ontvangen persoonsgegevens. Dit houdt in dat Binnensport Beesel de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt, dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten en alleen de persoonsgegevens verwerkt die wij van jou hebben ontvangen.


Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens moet Binnensport Beesel zich houden aan één van de wettelijke grondslagen. Hieronder vind je een overzicht terug van de rechtsgronden die Binnensport Beesel hanteert voor het verwerken van de persoonsgegevens:


in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst (denk hierbij aan de persoonsgegevens die vereist zijn voor aanmelding van een huurder/gebruiker);

voldoen aan een wettelijke verplichting (denk hierbij aan boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

in verband met de gerechtvaardigde belangen van Binnensport Beesel, waarbij Binnensport Beesel erop let dat de impact op jouw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met: het doen van onderzoek, opmaken van rapportages en statistieken; de uitoefening en de verdediging van de rechten van Binnensport Beesel bij bv. geschillen; het verzorgen en verbeteren van de website. Binnensport Beesel kan, als je onze website bezoekt, het (klik-)gedrag vaststellen om jou gerichte informatie te kunnen verstrekken (profiling). Hiervoor wordt jouw IP-adres gekoppeld aan het handelen en de persoonlijke voorkeuren vastgesteld. Indien dit van toepassing is vragen vooraf jou expliciete toestemming hiervoor (zie de onderstaande tekst bij website en cookies).

Als bepaalde persoonsgegevens niet worden verstrekt, dan kan Binnensport Beesel besluiten om geen huurovereenkomst aan te gaan.


Website en Cookies

Om de dienstverlening naar je te optimaliseren worden op de website van Binnensport Beesel bezoekgegevens bijgehouden. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij je van relevante informatie voorzien, bijvoorbeeld speciale berichten naar voren laten komen, die gebaseerd zijn op jouw interessevelden. Op deze manier kan Binnensport Beesel de inrichting van de website optimaliseren.


Binnensport Beesel maakt ook gebruik van cookies bij het aanbieden van de diensten. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker elke keer herkend wordt als je de website van de Binnensport Beesel bezoekt. Op deze manier is het voor de Binnensport Beesel mogelijk om de website speciaal op jouw wensen/interesses in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.


Het is mogelijk om in jouw browser cookies buiten werking te stellen. Als je de cookies buiten werking stelt, kan het zijn bepaalde onderdelen minder goed of niet meer toegankelijk voor je zijn.


Op de website tref je daarnaast een aantal links aan naar websites van andere organisaties/instanties. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Binnensport Beesel geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door deze organisaties/instanties. Wij raden je daarom aan om het privacy statement door te nemen van de website die je bezoekt.


Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Wij registeren persoonsgegevens op de volgende manieren:


Als je onze website bezoekt

Informatie aanvraagt of feedback geeft via onze website

Als je jezelf of door de vereniging/club wordt aangemeld bij Binnensport Beesel

Als je een dienst afneemt

Als je je aanmeldt voor een evenement

Als je een functie binnen Binnensport Beesel betreedt

Binnensport Beesel verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Binnensport Beesel verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.


De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Binnensport Beesel:


om contact te kunnen leggen;

om informatie toe te sturen;

om een factuur te kunnen toesturen;

voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst(en);

voor het organiseren van bijeenkomsten en events;

voor het uitvoeren van de (financiële) administratie;

het doen van aanbiedingen i.v.m. collectief voordeel;

het uitvoeren van overige voor een verhuurder gebruikelijke activiteiten;

hetrelatiebeheer;

het informeren van gemeente Beesel, partners en overige betrokkenen bij Binnensport Beesel te vergroten en te informeren over door Binnensport Beesel georganiseerde activiteiten


Als huurder en/en bezoeker van een accommodatie van Binnensport Beesel ben je akkoord met publicatie van foto’s die gemaakt worden en/of akkoord met video-/geluidsopnames die opgenomen worden. Denk hierbij bv. aan foto-/beeldmateriaal tijdens evenementen, toernooien, competitie en sportwedstrijden.


Camerabeveiliging

Binnensport Beesel heeft haar sportaccommodaties voorzien van duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s met het doel de veiligheid van onze werknemers, vrijwilligers, bezoekers en eigendommen te beschermen en ondersteuning te bieden bij calamiteiten. Bij betreding van ons terrein en onze accomodaties wordt u ook op de aanwezigheid van camera’s geattendeerd. Binnensport Beesel bewaart camerabeelden maximaal 28 dagen. In geval van een gegronde reden (bijv. politieonderzoek) worden camerabeelden langer bewaard, maar niet langer dan noodzakelijk is.


Beveiliging persoonsgegevens

Door Binnensport Beesel zijn er technische en organisatorische maatregelen genomen tegen het verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens.


Binnensport Beesel heeft voldoende fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen om de jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen.


Uitwisseling persoonsgegevens

De Binnensport Beesel deelt het uitwisselen van persoonsgegevens op in 3 onderdelen:


1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Binnensport Beesel

-Binnensport Beesel kan jouw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen diverse onderdelen

-Binnensport Beesel ziet erop toe dat binnen de bond de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast

-Binnensport Beesel verstrekt alleen persoonsgegeven aan autoriteiten als dit conform geldende wettelijke verplichtingen is. Binnensport Beesel kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.


2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Binnensport Beesel

Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voorbeelden hiervan zijn de gemeente Beesel, het administratie en accountantskantoor dat onze (financiële) administratie uitvoert.

Voor zover er geen sprake is van jouw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Binnensport Beesel of wanneer Binnensport Beesel hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.


3. Geen commercieel gebruik

De door Binnensport Beesel ontvangen persoonsgegevens zullen nooit commercieel ter beschikking worden gesteld aan derden. Een uitzondering hierop kan zijn als dit gebeurd met voorafgaande toestemming.


Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door jouw persoonsgegevens te registeren bij Binnensport Beesel garandeer je dat deze juist en volledig zijn. Ook als er wijzigingen plaatsvinden in jouw persoonsgegevens, ben je zelf verantwoordelijk dat de wijzigingen bij Binnensport Beesel worden doorgevoerd. Als Binnensport Beesel tot de ontdekking komt dat je een valse identiteit, onvolledige of onjuist gegevens heeft verstrekt, dan kan je tijdelijk of definitief de toegang tot de website worden ontzegd.


Bewaren persoonsgegevens

Binnensport Beesel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.


Uw privacy rechten

Je hebt het recht om inzage, correctie, beperking, overdracht en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast is het mogelijk om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens. Om gebruik te maken van deze rechten verwijzen wij je door naar de Regeling Rechten betrokkenen persoonsgegevens die door Binnensport Beesel zijn opgesteld. Hier vind je ook terug hoe het verzoek afgehandeld wordt binnen Binnensport Beesel.


Via de volgende link kan je dit document inzien: Klik hier om dit document in te zien.


Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kan je deze te allen tijde intrekken. Je kan jouw schriftelijke verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:


Stichting Beheer Binnensportaccomodaties Beesel

o.v.v. privacy

Postbus 4711

5953 ZJ  BEESEL

Of via e-mail: secretaris@BinnensportBeesel.nl


Daarnaast ben je ook in de mogelijkheid om een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.


Wijzigingen 

Wij behouden ons op het recht om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Wij adviseren dan ook om deze regelmatig in te zien, zodat je up-to-date te blijft m.b.t. tot het privacy beleid van Binnensport Beesel.


Vragen Mocht je naar aanleiding van het privacy statement nog vragen hebben, dan kan je contact met ons opnemen via secretaris@BinnensportBeesel.nl


Stichting Beheer Binnensportaccomodaties Beesel